Oppmuntringsstudie

Som fastantropolog i Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring (IISO) iverksetter jeg i disse dager en oppmuntringsstudie hvor det søkes en dyptgående forståelse for oppmuntring som sosialt fenomen, og videre undersøkes aspekt knyttet til oppmuntring som faktor i skapelsen av positive og energigivende samhandlingsklima.  

Hvorfor iverksette en oppmuntringsstudie:

Individet står sentralt i vår samtid, og eksempelvis de store lagidrettene håndball og fotball opplever i stor grad frafalls-problematikk. Mye tyder på at klassisk frivillig organisering nå er under press fra flere hold (Enjorlas og Strømsnes 2013), og tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at av ca 60 000 elever som startet på grunnkurs i videregådene opplæring er det 31% (ca 19 000 stk) som ikke oppnår studie- eller ykeskompetanse iløpet av en femårsperiode (SSB 2013 og Langberg 2014).

Videre er det interresant at vi i dagens samfunn, til tross for at folkehelsen stadig bedres (Norsk Folkehelseinstitutt 2005:8), opplever et høyt sykefravær. Rikstrygdeverket kompenserte i 2002 for 32,6 millioner sykedager (Gjesdal 2005), og flere internasjonale studier har påpekt at arbeidsmiljøet, og særlig det psykososiale arbeidsmiljøet har betydning for forekomst av sykefravær (Stami Online). Det er også oppsiktsvekkende tall som kommer frem i EU sine estimater hvor det anslås at depresjon alene koster europeiske virksomheter 77 milliarder britiske pund i året (Cooper 2014)

Stadig flere kommersielle virksomheter ser behov og verdi i det å rette fokus mot å skape et godt energigivende samhandlingsklima, mens innen eksempelvis idretten er det i stor grad fortsatt fokus på frafallsproblematikk. I nettartikkelen Flukten fra idrettslaget (Bagøien 2012) påpekes det at ungdom stadig trener mer, men at lagidrettene taper kampen for de mer individuelle idrettene, og konsekvensen er at idrettslagene taper medlemmer. Bagøien peker delvis i retning av viktigheten ved å vektlegge det sosiale i større grad. De innvirkende faktorer som her gjør seg gjeldende tror jeg kan relateres til, og kaste lys over eksempelvis frafallsproblematikk i den videregående skolen.

En antropologisk studie og analyse av oppmuntring som sosialt fenomen vil være med på å belyse de praksiser, prosesser og endringsprosesser som gjør seg gjeldene i skapelsen og opprettholdelsen av et godt og energigivende samhandlingsklima. En slik studie vil kunne bidra til nytenkning og utvikling innen mange deler av samfunnet og på tvers av ulike virksomheter og virksomhetsområder.

Om du har innspill eller ønsker å bidra inn i prosjektet vil jeg sette stor pris på om du tar kontakt. Min mailadresse er: ivar@antropolog.no

Hele prosjektbeskrivelsen finner du her

Med oppmuntrende hilsen

Ivar

 

Referanser:

Bagøien, Tor Egil (2012) «Flukten fra Idrettslaget» Tilgjengelig online: http://www.hint.no/aktuelt/kronikker_og_kommentarer/2012/flukten_fra_idrettslaget

Cooper, Charlie (2014) «‘Depression and burn-out’ at work afflict one-third of employees» The Independent (online) publisert: Søndag 27 April 2014. Tilgjengelig online: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/depression-and-burnout-at-work-afflict-onethird-of-employees-9294596.html

Enjorlas, B og Stømsnes, K (red.) (2013) «Frivillighet i Norge. Senterets sluttrapport etter fem år» Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor – Tilgjengelig online: http://www.samfunnsforskning.no/content/download/94718/1104270/file/Frivillighet%20sluttrapport_web.pdf

Gjesdal, Sture (2005): «Sykefraværets utvikling 1975 – 2002» Nr. 6 – 17. mars 2005 Tidsskriftet Norsk Lægeforening 2005; 125:742 – 5 Tilgjengelig online: http://tidsskriftet.no/article/1163999

Langberg, Øystein Kløvstad (2014) «Gode tider i økonomien gir økt frafall på skolen» Aftenposten.no Publisert: 21.05.14 Tilgjengelig online: http://www.aftenposten.no/okonomi/Gode-tider-i-okonomien-gir-okt-frafall-pa-skolen-7574477.html#.U30rpPl_s8L

Nasjonalt folkehelseinstitutt (2010): «Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge». Tilgjengelig online: http://www.fhi.no/dokumenter/f5894f100f.pdf

Nørvåg, Elisabeth (2013) «Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø – et casestudie i Helse Bergen» Tilgjengelig online:  https://bora.uib.no/handle/1956/7527

SSB (2013) «Gjennomstrømningen i videregående opplæring, 2007 – 2012» Statistisk Sentralbyrå. Publisert 28.05.13 Tilgjengelig Online: http://www.ssb.no/vgogjen

Stami Online: «Psykososiale faktorer som predikerer sykefravær. Prosjekbeskrivelse. Prosjektperiode 2012 – 2015.» Tilgjengelig online: http://www.stami.no/forskning-fra-nasjonal-overvaking-av-arbeidsmiljo-og-helse-noa?proid=75104&subavd=0&selected=1

 

Follow me
Follow me